http://aloneboy.com/pic/love%20wallpaper/hurt%20_%20AloneBoy.com%20(3).jpg
وقتی یکی را دوست دارید ، آرزوھایتان آرزوھای اوست.

وقتی یکی را دوست دارید ، به زندگی ھم عشق می ورزید.

وقتی یکی را دوست دارید ، واژه تنھایی برایتان بی معناست.

وقتی یکی را دوست دارید ، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید ، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید.

وقتی یکی را دوست دارید ، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید.